Milý bratře/sestro v Kristu, 

nejprve bych Vám rád ještě jednou poděkoval za zapojení do synodálního procesu. Po zpracování všech závěrů  synodálních skupinek a po diecézním synodálním setkání vznikl oficiální závěrečný dokument: Syntéza diecézní fáze Synody o synodality v Arcidiecéze Olomouc. 

Tento dokument je veřejně dostupný na webu arcidiecéze olomoucké: 

(https://www.ado.cz/2022/05/20/v-diecezni-fazi-synodalniho-procesu-volaji-lide-po-transparentnosti-i-spoluzodpovednosti/)

Jde o oficiální dokument, který je možné jakkoli šířit a dále s ním pracovat. Prosím abyste jej zpřístupnili každému členu vaší synodální skupinky. 

Četba syntézy Vás může v mnoha ohledech překvapit. Pokud máte otázky ohledně způsobu zpracování vašich závěrů nebo struktury či obsahu závěrečné syntézy neváhejte se obrátit na mne (mailem či telefonicky) nebo na další členy diecézního synodálního týmu (mailem). V příloze naleznete můj článek pro časopis OLDIN, ve kterém některé principy tvorby a uspořádání diecézní syntézy vysvětluji. 

Také bych Vás chtěl ujistit, že ačkoli jsme byli nuceni dodržet omezený rozsah závěrečné zprávy, v další práci v naší olomoucké arcidiecézi budeme využívat i další informace, nápady či vize, které vaše závěry obsahují.

Samozřejmě se nabízí otázka co dál. Cílem synodálního procesu není tvorba dokumentu, ale rozvoj synodality v Církvi. Chci Vás ujistit jménem diecézního synodálního týmu, že tato otázka nám leží na srdci také a hledáme cesty vpřed. 

Připomínáme, že cílem synody, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“[1]

 

Závěrečný dokument – diecézní syntéza

            V květnu byla zveřejněna Syntéza diecézní fáze synody o synodalitě v Arcidiecézi Olomouc. Tento dokument je výsledkem zpracování všech závěrů synodálních skupinek. V úvodní části najdeme popis metody, kterou diecézní synodální tým použil při zpracování, stejně jako několik statistických dat o synodalitě v arcidiecézi. Čtenáře na první pohled jistě překvapí stručnost celého dokumentu, který čítá okolo 10 stran textu. Vzhledem k další práci na národní, kontinentální a celosvětové úrovni synody bylo nutné dodržet zadání, které omezovalo rozsah textu. Mnohé další konkrétní, praktické návrhy či myšlenky, které v závěrečné syntéze nejsou však nezůstanou stranou a budeme s nimi na úrovni arcidiecéze pracovat. Druhým překvapením pro čtenáře může být obsah závěrečné syntézy. Na počátku práce synodálních skupinek stála tzv. základní otázka: „Jak se „společné putování“, které umožňuje, aby církev hlásala evangelium v souladu se svěřeným posláním, v ní uskutečňuje právě dnes, na jejich různých úrovních (od místní po všeobecnou)? K jakým krokům nás Duch svatý vybízí, abychom byli stále více církví synodální?“[2] Z této základní otázky vycházelo 10 témat, která byla nabídnuta skupinkám ke společnému rozlišování a naslouchání. V závěrech, které diecézní synodální tým obdržel se těchto 10 témat objevovalo, nicméně zaznívaly konkrétní situace života církve, které skupinky otevíraly. Jelikož je úkolem syntézy, aby naslouchala rovnoměrně názorům všech bez jakéhokoli posuzování či hodnocení, je celý dokument řazen do 8 kapitol, které shrnují všechny oblasti, kterými se jednotlivé skupinky zabývaly. Tyto kapitoly vznikly touhou zachytit to o čem skupinky píší a netlačit uměle závěry skupinek do předem připravených struktur.

Jak syntézu číst?

            Pro správné porozumění textu syntézy je dobré si připomenout co text chce vyjádřit a čím naopak není. Předně je text syntézy předmětem naslouchání. Ať už s názory souhlasíme nebo ne, vyjadřují výsledek rozlišování našich bratří a sester. Bylo by tedy chybou, kdybychom těmto myšlenkám nenaslouchali. Protože syntéza vznikla synodálním způsobem, bylo by vhodné ji také číst synodálním způsobem, tedy ve společenstvích, ve kterých můžeme společně rozlišovat, jak se text dotýká naší konkrétní situace. Závěrečná syntéza není pojednáním o teologických nebo pastoračních otázkách. Neobsahuje nauku církve ani není vyjádřením většinového názoru věřících. Všechny hlasy zaznívají vedle sebe a vyjadřují sny, vize, přání, dobré zkušenosti, ale i konstatování, bolesti či kritiku. Nejsou celistvým pohledem na jakoukoli otázku, ale výsledkem pozorného naslouchání, kdy tazatel může říct cokoliv.

Co dále?

Diecézní fáze synodálního procesu je sice završena, nicméně synodální způsob života církve má růst i nadále. V závěrečné syntéze mimo jiné lze nalézt konkrétní body, pro rozvoj synodality v našich farnostech a společenstvích. Dva z těchto bodů si dovolím citovat i zde:

  • „Podporovat růst neformálních „prostor“ farnosti, ve kterých může dojít k diskuzi nad aktuálními tématy, týkajícími se života a poslání farnosti.“
  • „Ve velké míře zaznívá, že Boží lid touží po spoluzodpovědnosti, prožívané ve farnosti. Sen o farnosti je snem o provázané síti malých společenství, vzájemně si nekonkurujících, nýbrž doplňujících a povzbuzujících se. Komunitní chápání místního společenství (tj. společenství, nikoliv suma individualit) je podobou církve, která má budoucnost.“ [3]

Potřeba prostoru, ve kterém může probíhat otevřená diskuze o farnosti a jejím životě, spolu s touhou po malých společenstvích jsou konkrétní témata pro rozvoj synodality. Mimo to se v následujících měsících budou kněží, pastorační centra diecéze a farnosti seznamovat s výsledky synodálního procesu a hledat cestu vpřed. Trvalo několik měsíců, než Boží lid společně promluvil v synodálních skupinkách. Bylo by chybou naše naslouchání uspěchat a přijít s rychlými odpověďmi či řešeními. Dopřejme si čas k pozorné četbě, která povede k praktickým krokům na společné cestě.

 

Přeji Vám krásné dny, 

Jan Berka a celý diecézní synodální tým 

 

[1] Přípravný dokument XVI. řádného gen. shromáždění biskupské synody, Vatikán,2021 čl. 32

[2] Přípravný dokument synody, čl.2

[3] Diecézní syntéza, str. 13