Křest

Křest

Úvod o křtu

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Je branou do Církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, který nás vykoupil svou smrtí na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci zla a očišťuje od hříchu. Křest nám umožňuje spolu s Kristem vstát z mrtvých k životu, který nekončí.

Křest dítěte

1. Podmínky křtu dítěte
  • Křest dítěte je možný tehdy, když alespoň jeden z rodičů dítěte je ochotný na sebe vzít závazek vychovávat dítě v křesťanské víře.
  • Ke křtu dítěte tedy "stačí" když je pokřtěný alespoň jeden z rodičů.
  • O křest dítěte žádá vždy jeden z rodičů - nikoli babičky, dědečkové či jiní příbuzní.
  • Pokud bydlí rodiče v jiné farnosti, je třeba si vyžádat tzv. propuštění ke křtu u místního faráře.

2. Příprava ke křtu
Před křtem dítěte probíhá příprava, ve které jsou rodiče seznámeni se závazky, které na sebe pokřtěním svého dítěte berou. V přípravě se zabýváme také vysvětlením křestního obřadu, podstaty křtu a křesťanskou výchovou dítěte. Přípravu na křest dítěte je možné (a vítané) absolvovat už před narozením dítěte. Délka přípravy se odvíjí od konkrétní situace rodiny, která o křest žádá, většinou jde o 1-4 setkání. Přípravu na křest domlouvají rodiče s knězem. 

3. Termín a způsob křtu 

  • křest při nedělní mši svaté - křest dítěte je radostí celé farnosti která vítá dítě do svého středu a raduje se spolu s rodinou z jeho narození pro nebe. Proto je doporučené jej slavit při nedělní bohoslužbě. V naší farnosti bývají křty obvykle při nedělní mši svaté v 10:00 ve farním kostele v Kelči. 
  • křestní obřad mimo mši sv. - po domluvě s knězem lze dohodnout křestní obřad beze mše sv., kterého se účastní pouze rodina a pozvaní hosté. Křestní obřad se koná obvykle v sobotu. 
  • Termíny křtů je možné domluvit s panem farářem buď telefonicky nebo osobně. V každém případě je třeba rezervovat termín křtu nejméně 2 měsíce dopředu. 

https://youtu.be/66IOLOmd0xk 

Křest dospělého

Křest dospělého vyžaduje již delší přípravu (tzv. katechumenát). Cílem výchovy katechumenů je dát jim možnost, aby dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru. Samotný křest dospělých pak probíhá zpravidla o Velikonocích.