Biřmování

Biřmování

Co je to biřmování? 

Biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den Letnic na apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné Tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. 

Co působí sv. biřmování?

Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic. V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:

  • hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15)
  • pevněji nás spojuje s Kristem
  • rozmnožuje v nás dary Ducha svatého
  • dokonaleji nás spojuje s Církví
  • poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž

Kdo může být biřmován?

  • Každý pokřtěný, který dosud nebyl biřmován a může přistupovat ke svátostem.
  • Před udělením biřmování je třeba absolvovat přípravu ve farnosti. 

Příprava na biřmování

  • Před udělením sv. biřmování probíhá příprava. Obvykle probíhá příprava společně, abychom zakusili společenství církve, ke které se ve svátosti biřmování hlásíme. 
  • V rámci přípravy jsou biřmovanci uváděni do osobního vztahu s Bohem. Pomocí katechezí a společných setkávání prohlubují svůj duchovní život a poznání křesťanské nauky. 
  • Pokud máte o biřmování zájem, obraťte se na o. Jana.