Pohřeb

Pohřeb

Potřebuji zařídit pohřeb (termín, místo, způsob)


Termín pohřbu
Nejprve je třeba si domluvit termín pohřbu, ideálně telefonicky - s farní kanceláří nebo . Janem. Termín pohřbu poté nahlásíte na pohřební službě.

Vyřízení pohřbu na faře
Před pohřbem je třeba se zastavit na faru a vyřídit všechny náležitosti. Kněz bude potřebovat základní informace o zemřelém kvůli matrice zesnulých. Také se s knězem domluvíte na průběhu pohřebního obřadu. Případně se můžete domluvit na sv. smíření.

Místo pohřbu
V naší farnosti pohřbíváme v Kelči nebo Skaličce.

Způsob pohřbu
Pohřeb v naší farnosti se slaví pouze s pohřební mši svatou v kostele, po které následuje buď průvod a uložení rakve do hrobu nebo kremace.

 

Jak probíhá církevní pohřeb?

Před pohřbem
Min. 30 min. před začátkem pohřebního obřadu je rakev připravena v kostele pro osobní rozloučení a modlitbu. Bývá zvykem se společně modlit sv. růženec.

Pohřební mše svatá

Pohřební mše svatá je tou největší modlitbou, jakou můžeme naše zemřelé doprovodit k Bohu a zároveň se upevnit v křesťanské naději na život věčný. Během mše sv. se čtou biblická čtení. Je možné, aby jedno čtení četl někdo z pozůstalých nebo členů širší rodiny. Při pohřební mši sv. se obětní dary (chléb a víno) nepřinášejí průvodem. Je vhodné, aby účastníci pohřbu po předchozí sv. smíření přistoupili ke sv. přijímání. V promluvě může kněz vzpomenout na zemřelého, podobu této vzpomínky si rodina s knězem předem domluví. V případě přání rodiny je možné, aby po skončení pohřební mše sv. zazněla vzpomínka od některého člena rodiny. Po skončení mše sv. se vykonají obřady posledního rozloučení u rakve a poté se vyjde průvodem před kostel.

Průvod na hřbitov a uložení rakve do hrobu

Během průvodu může hrát dechová hudba. Na hřbitově kněz či jáhen požehnají hrob, do kterého bude tělo zemřelého uloženo. Po spuštění rakve se kněz či jáhen modlí další modlitby za zemřelého. Na závěr poděkuje přítomným za účast na pohřbu a společnou modlitbu. Na závěr může požádat o upuštění od kondolence.

Cena pohřbu
Za pohřební obřady a mši svatou se nic neplatí, neexistuje žádný ceník nebo poplatek. Je ponecháno zcela na rodině, zda chce přispět nějakým darem knězi. V naší farnosti je zvykem, že se při pohřebním obřadu koná kostelní sbírka.

 

Hudba na pohřbu


Dechová hudba
Před pohřební mši sv. a při průvodu na hřbitov (případně před kostelem) může hrát dechová hudba. Hudbu je třeba objednat prostřednictím pohřební služby.

Hudba při pohřební mši sv. (varhaník, schola)
Při pohřební mši sv. zajistí farnost varhaníka a zpěváky (scholu). Pokud si rodina přeje speciální písně (vhodné k liturgii), je třeba se zavčas spojit s varhaníkem případně zpěváky (kontakt předá duchovní).


Uložení urny do hrobu


V případě že bylo tělo zemřelého zpopelněno, je vhodné, aby byla urna uložena na důstojném místě, nejlépe na hřbitově. Nabízíme možnost uložení urny na hřbitově s knězem, který doprovodí rodinu modlitbou a požehnáním místa uložení.


Biblická čtení při pohřbu

Biblická čtení vhodná pro pohřeb naleznete ZDE
Z těchto čtení vybírá kněz vhodné texty pro pohřební mši sv.. Je možné zvolit čtení, které vyberou pozůstalí.